Ceļojuma Līgums

 

 

Līgums

par tūrisma pakalpojumu sniegšanu /vIENAS DIENAS CEĻOJUMIEM/

Nr.XXXXXXXX

Rīgā,                                                                                                                                                                               xxxx. gada xxxxx

 

            SIA „Nacional Travel”, reģ. Nr. 40103586730, jur.adrese: Āgenskalna iela 22b-45, Rīga, reģ. Nr. TATO datu bāzē -2013-3, kuras vārdā uz Statūtu pamata rīkojas tās valdes loceklis Andis Malnačs,  turpmāk tekstā sauktā – Tūrisma operators, no vienas puses un

xxxxxxxxxx, personas kods: xxxxxxxxxxxxx, turpmāk tekstā- Klients, no otras puses, abi kopā tekstā saukti – Puses, pēc abpusējas vienošanās bez viltus, maldības vai spaidiem, izprotot katru apspriesto Līguma punktu, noslēdz šo Līgumu par sekojošu tūrisma pakalpojumu kompleksu:

1.      LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1  Tūrisma operators pārdod un Klients pērk tūrisma pakalpojumu, turpmāk tekstā Ceļojums.

1.2  Šī līguma izpratnē Klients ir persona, kura noslēdza Līgumu par tūrisma pakalpojumu sniegšanu ar Tūrisma operatoru. Personas, kuras ir iekļautas šī Līguma 1.2.1. punktā, proti, tūrisma grupas dalībnieki vai ģimenes locekļi, uzskatāmas turpmāk par Ceļojuma dalībniekiem.

1.2.1   Ceļojuma dalībnieki:

 

Vārds, Uzvārds

Personas kods

 

Kontakttālrunis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  Ja Klients dodas tūrisma braucienā ar Ceļojuma dalībniekiem, viņš uzņemas atbildību par katru personu kā sevi. Klients apņemas iepazīstināt katru tūrisma brauciena dalībnieku par Tūrisma operatora pakalpojuma sniegšanas nosacījumiem, kā arī šā Līguma nosacījumiem.

1.4 Puses vienojas, ka Ceļojuma maršruts  Rīga – xxxxxxx – Rīga ,ar izbraukšanu no     Rīgas xx.xx.xxxx pulksten xx:xx, un atgriešanos Rīgā xx.xx.xxxx ap pulksten xx:xx - xx:xx.

 

2.      Tūrisma operatora pienākumi un tiesības

2.1  Tūrisma operators organizēt Ceļojumu saskaņā ar šī Līguma 1.punkta noteikumiem.

2.2  Tūrisma operators sniedz Klientam informāciju par visu, kas saistīts ar izvēlēto Ceļojumu:

2.2.1        apstāšanās un pārsēšanās laiks un vieta, transportlīdzekļu veids, ar kuriem notiks pārvietošanās;

2.2.2        Tūrisma operatora pārstāvja (darbinieka vai sadarbības tūrisma aģentūra) adrese un tālruņa numurs, kurš atrodas attiecīgajā valstī vai kur var griezties pēc palīdzības ārkārtas gadījumā;

2.2.3        diennakts tālruņa numuru, pa kuru ārkārtas gadījumā būs iespējams sazināties ar Tūrisma operatoru, ja attiecīgajā valstī nav Tūrisma operatora pārstāvja vai sadarbības tūrisma aģentūras.

2.2.4        par iespējamiem riskiem, kas var apdraudēt Klientu (Ceļojuma dalībnieku) veselību, kā arī svarīgākās prasības, kas jāievēro ceļojot pa attiecīgo valsti un uzturoties tajā.

2.2.5        Klienta iemaksātās naudas apdrošinātāja vai garantētāja nosaukumu un adresi, kā arī personu, pie kuras vērsties ceļojuma laikā gadījumā, ja tūrisma operatora vai pakalpojuma sniedzēja maksātnespējas dēļ vai faktiskās maksātnespējas dēļ nav iespējama līgumā norādītās programmas izpilde.

2.3  Klienta paraksts zem šā Līguma apliecina, kas Tūrisma operators ir iepazīstinājis Klientu ar Līguma 2.2. punktā minētajiem nosacījumiem.

2.4  Tūrisma operators apņemas nekavējoties brīdināt Klientu par izmaiņām Līguma cenā, Ceļojuma izbraukšanas vai atgriešanās datumos, iespējamo tūrisma brauciena atcelšanu un tā iespējamo aizstāšanu u.c. izmaiņām, kuras nopietni ietekme tūrisma braucienu.

2.5  Pēc visu nepieciešamo dokumentu noformēšanas Tūrisma operators izsniedz Klentam dokumentus, kuri nepieciešami tūrisma brauciena norisei saskaņā ar Līguma noteikumiem.

2.6  Tūrisma operatoram ir tiesības atcelt ceļojumu, ja ceļojumā jābūt noteiktam dalībnieku skaitam un tas nav pietiekams, par to paziņojot Klientam 3 dienas iepriekš.

2.7  Tūrisma operatoram ir tiesības atkāpties no šī Līguma nosacījumiem un atcelt tūrisma braucienu, ja Klients nav savlaicīgi apmaksājis šī Līguma 4.1. punktā norādīto Ceļojuma cenu.

2.8  Tūrisma operators neatgriež Klientam naudu par iepriekš apmaksāto pakalpojumu, ja viņš patvaļīgi tūrisma brauciena laikā atsakās no tāda pakalpojuma vai pasākuma, kā arī, ja Klients patvaļīgi pārtrauca tūrisma braucienu. Līdz ar to Tūristam nav tiesību uz kompensācijas saņemšanu.

2.9  Tūrisma operators ir tiesīgs mainīt šī Līguma noteikumus (ceļojuma laiku vai izdarīt izmaiņas ceļojumu programmā un/vai cenā) 1 dienu pirms ceļojuma uzsākšanas,  ja šāda nepieciešamība radusies no Tūrisma operatora neatkarīgu iemeslu dēļ.

2.10                Tūrisma operators informē, ka Klienta iemaksātās naudas apdrošinātājs/garantētājs ir AAS „BALTA”, adrese Raunas iela 10/12, Rīga, LV-1039.

2.11                Tūrisma operators neuzņemas atbildību par trešās personas sniegtajiem pakalpojumiem.

3.      Klienta pienākumi un tiesības

3.1  Klients apņemas savlaicīgi un pilnā apmērā veikt šī Līguma 4. punktā norādītos maksājumus.

3.2  Klientam ir pienākums:

3.2.1         ievērot normatīvajos aktos noteiktās prasības par robežas šķērsošanu;

3.2.2        ievērot Ceļojuma maršrutā iekļauto valstu normatīvos aktus;

3.2.3        ierasties šī Līgumā norādītajā laikā un vietā, kā arī ievērot viesnīcu, transportlīdzekļu un citu pakalpojumu izmantošanas noteikumus;

3.2.4        nekavējoties informēt līgumā norādīto komersanta pārstāvi, ja klients ir paredzējis nepievienoties grupai pakalpojuma sniegšanas laikā.

3.3  Klients apņemas Ceļojuma noformēšanai Tūrisma operatora noteiktajā laikā iesniegt visus nepieciešamos dokumentus.

3.4  Klients un Ceļojuma dalībnieki ir atbildīgi par savām personīgajām mantām, dokumentiem un to derīguma termiņiem.

3.5  Ceļojuma laikā Klients uzņemas personīgo atbildību  par  zaudējumiem, kas nodarīti brauciena laikā trešajām personām. Ja zaudējumus nodarījis nepilngadīgais, par tiem atbild un visus zaudējumus sedz persona, kura viņu pavada.

3.6  Atklājot nepilnības pakalpojuma sniegšanas laikā, Klientam ir tiesības rakstiski vai kādā citā pieņemamā veidā ziņot par tām Tūrisma operatoram.

3.7  Klientam ir tiesības atteikties no Ceļojuma un lauzt šo Līgumu iepriekš par to brīdinot Tūrisma operatoru, šajā gadījumā Tūrisma operators ietur no Klienta līgumsodu šādā apmērā:

3.7.1        25% no Ceļojuma kopējas cenas – līdz 20 dienām pirms izbraukšanas;

3.7.2        50% no Ceļojuma kopējas cenas – no 17 līdz 14 dienām pirms izbraukšanas;

3.7.3        100% no Ceļojuma kopējas cenas – ja līdz izbraukšanai palīcis mazāk par 14 dienām.

 

4.      Līguma summa un apmaksas kārtība

4.1  Puses vienojas, ka cena par šī Līguma 1. punktā norādīto Ceļojumu sastāda naudas summu  Eiro XX apmērā, kurā ir iekļauts ceļš no Rīgas uz xxxxxxx un  atpakaļ. Pakalpojumus, kas nav iekļauti šī Līguma 4.1. punktā Klients apmaksā neatkarīgi no šī Līguma, no saviem līdzekļiem.

4.2  Klients apmaksā šī Līguma Ceļojuma cenu pilnā apmērā līdz šī Līguma noslēgšanas dienai.

4.3  Visus maksājumus Klients veic skaidrā naudā Tūrisma operatoram vai ar pārskaitījumu uz Tūrisma operatora norādīto bankas kontu.

 

5.      Apdrošināšana

5.1  Tūrisma operators piedāvā klientam noslēgt līgumus uz sekojošiem apdrošināšanas veidiem:

5.1.1        Saslimšanas un nelaimes gadījumi ceļojuma laikā  ¨

5.1.2        civiltiesiskā atbildība ārzemēs ¨

5.1.3        ceļojuma anulēšana ¨

5.1.4        _______________________________________________

5.2  Klients apņemas veikt savu un citu šajā līgumā minēto tūristu dzīvības, veselības un citu apdrošināšanu. Gadījumā, ja Klients atsakās apdrošināties ar Tūrisma operatora starpniecību, tas uzņemas visu atbildību par sekām, kas var rasties sakarā ar apdrošināšanas neveikšanu.

 

6.      Pušu atbildība un strīdu risināšanas kārtība

6.1  Puses apņemas stingri ievērot šī līguma nosacījumus, bet to neizpildīšanas gadījumā vainīgā Puse apņemas segt cietušai Pusei visus ar savu darbību vai bezdarbību nodarītos zaudējumus.

6.2  Tūrisma operators neatbild par Klienta neierašanos norādītajā izbraukšanas vietā sekām un neuzņemas pienākumu gaidīt aizkavējušos Klientu. Visi izdevumi, kas saistīti ar Klienta nokavēšanos, tādejādi ceļojuma pagarināšanu un savlaicīgu neatgriešanos atpakaļ, Klients sedz no saviem līdzekļiem.

6.3   Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma saistību neizpildi, ja šī neizpilde ir saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem. Nepārvaramas varas apstākļus pusei jāpierāda ar attiecīgiem dokumentiem.

6.4  Puses vienojas ka visi strīdi, kas saistīti ar šī Līguma noteikumiem, tiek risināti savstarpēji vienojoties, taču ja vienošanās starp Pusēm netiks panākta, tad strīdi ir nododami Latvijas Republikas vispārējas jurisdikcijas tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas nosacījumiem.

 

 

7.      Nepārvaramas varas apstākļi (Force majore)

7.1  Tūrisma operators neatbild par Ceļojuma atcelšanu vai izmaiņām ceļojumu programmā, kas saistītas ar nepārvaramas varas apstākļu iedarbību, neparastajiem, neparedzētajiem un nekontrolējamiem apstākļiem, t.s. zemestrīcēm, plūdiem, viesuļvētrām, sastrēgumiem, avārijām, karadarbību, valsts normatīvo aktu izmaiņām attiecībā uz iebraukšanu un izbraukšanu, ārvalstu pārstāvniecību, robežsardzes, muitas, transporta dienestu un drošības institūciju darbību, streikiem un citām darbībām, kas traucē vai neļauj organizēt vai īstenot ceļojumu pa paredzēto maršrutu, un kuru rašanos ceļojuma laikā Tūrisma operators nevarēja paredzēt. Par neparedzēto vai nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos Tūrisma operators paziņo Klientam  stundas laikā vai pirms nepārvaramiem apstākļiem.

7.2  Ceļojuma atcelšanas šī Līguma 5.1. punktā noteiktajā gadījumā Tūrisma operators izmaksā Klientam no viņa saņemto maksu.

 

8.      LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, LAUŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN GROZĪŠANAS NOTEIKUMI

8.1  Šīs Līgums stājās spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pušu saistību izpildei

8.2  Šo Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt Pusēm rakstiski vienojoties. Vienošanās tiek noformēta kā šī Līguma pielikums un ir šī Līguma neatņemama daļa.

 

9.      Citi noteikumi

9.1  Brauciena laikā stingri aizliegts staigāt pa autobusu bez vajadzības (Jūsu drošībai).

9.2  Tūrisma operators neuzņemas atbildību par trešās personas sniegtajiem pakalpojumiem.

 

 

10.  NOBEIGUMA NOTEIKUMI

10.1    Ar šī Līguma parakstīšanu tiek atcelti visi iepriekšējie līgumi, sarakste, mutiskas vienošanās attiecībā uz šī Līguma priekšmetu.

10.2                Visos jautājumos, kas nav regulēti šajā līgumā, puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošās likumdošanas.

10.3                Līgums ir saistošs abām pusēm, kā arī attiecīgi abu pušu pilnvarotajiem, darbiniekiem vai juridiskajiem tiesību pārņēmējiem.

10.4                Par savu rekvizītu maiņu (nosaukums, adrese, bankas rēķins), juridisko tiesību pārņēmēju vai pilnvarotās personas maiņu jāpaziņo otrai pusei divu nedēļu laikā no šo ziņu reģistrēšanas dienas.

10.5                Šis Līgums ir sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros – pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

 

11.  PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

 

SIA „Nacional Travel”

Faktiskā adrese: interneta veikals

 www.nacionaltravel.lv

LVL Konta Nr.LV69RIKO0002013274118

tālr.+371 27469336; +371  26685622

e-pasts: nacionaltravel@inbox.lv

 

Klients

                                      

 

 

 

 

___________________________                                          __________________________                                                                               Valdes loceklis - Andis Malnačs                                                            Paraksts /Vārds Uzvārds/