Personas datu aizsardzība

-     Fizisko personu datu aizsardzības likums:

-     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi u šādu datu brīvu apriti.

Datu subjekts: Fiziska persona, kuru var tieši vai netieši identificēt;

Personas dati:  ir jebkura infomācija, kas attiecas uz idintificētu vai identificējamu fizisku personu ( „datu subjektu”); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

Personas datu apstrāde: jebkuras ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrēšana, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Lai aizsargātu personas, kuras dati tiek apstrādāti, intereses, pārzinim jāievēro regulā minētie datu apstrādes principi: likumīgums, godprātīga un pārredzamība, nolūka ierobežojums, datu minimizēšana; precizitāte, glabāšanas ierobežojums, integritāte un konfidencialitāte, pārskata atbildība.

Jebkurai personas datu apstrādei ir jābūt tiesiskam pamatam. Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteikti seši vispārīgi tiesiskie pamati: piekrišana, līguma izpilde, juridisks pienākums, sabiedrības intereses, vitālo interešu aizsardzība, leģitīmo interešu ievērošana.

Juridisks pienākums- Datu ievākšana no klientiem (vārds, uzvārds, adrese (deklarētā, piegādes), personas kods), lai mēs varētu veikt savu darbību, respektīvi pārdošanu, mums ir nepieciešama, lai veiktu ES vai valsts tiesību aktā noteikto pienākumu.

Tiesību akti uz kuru pamata mēs pieprasām šo informāciju:

PVN likuma 125.panta 1.daļas 5. un 6.punktā noteikts, ka nodokļa rēķinā ir jānorāda šāda informācija par preču vai pakalpojumu saņēmēju:

  • preču vai pakalpojumu saņēmēja juridiskās personas nosaukums (fiziskajai personai — vārds, uzvārds) un juridiskā adrese (fiziskajai personai — deklarētā dzīvesvieta);
  • preču vai pakalpojumu saņēmēja reģistrācijas numurs VID PVN maksātāju reģistrā vai citas dalībvalsts nodokļa maksātāju reģistrā, ja nodokļu maksātājam ir piešķirts reģistrācijas numurs VID PVN maksātāju reģistrā vai citas dalībvalsts nodokļa maksātāju reģistrā.

Savukārt PVN likuma 126.panta 1.daļas 3.punktā noteikts, ka reģistrētam nodokļa maksātājam ir tiesības par darījumu iekšzemē, kura vērtība bez nodokļa ir mazāka par 143 EUR, izrakstīt vienkāršoto nodokļa rēķinu, kurā ir norādīti šādi preču vai pakalpojumu saņēmēja rekvizīti:

  • preču vai pakalpojumu saņēmēja juridiskās personas nosaukums (fiziskajai personai — vārds, uzvārds);
  • juridiskā adrese (fiziskajai personai — deklarētā dzīvesvieta);
  • kā arī reģistrācijas numurs VID PVN maksātāju reģistrā vai citas dalībvalsts nodokļa maksātāju reģistrā.

Atbilstoši PVN likuma 127.panta 3.daļai reģistrēts nodokļa maksātājs nodokļa rēķinu par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu personām, kuras nav nodokļa maksātāji, vai nereģistrētiem nodokļa maksātājiem atbilstoši PVN likuma 125.panta 1.daļai vai 126.panta 1.daļai izraksta pēc šo personu pieprasījuma.

Sagatavojot attaisnojuma dokumentu, uz kura pamata veicami ieraksti grāmatvedības reģistros, ir jāievēro likuma "Par grāmatvedību" 7.panta 1.daļā noteiktās prasības - visi obligātie attaisnojuma dokumentā norādāmie dokumenta rekvizīti un informācija par saimniecisko darījumu.

Kā viens no attaisnojuma dokumenta obligātajiem rekvizītiem ir likuma "Par grāmatvedību" 7.panta 1.daļas 9.punktā noteiktais rekvizīts – saimnieciskā darījuma dalībnieki. Saskaņā ar šo pantu ir jānorāda katra saimnieciskā darījuma dalībnieka nosaukums (firma), reģistrācijas numurs (ja saimnieciskā darījuma dalībnieks saskaņā ar likumu jāreģistrē), juridiskā adrese (ja saimnieciskā darījuma dalībnieks saskaņā ar likumu jāreģistrē) vai adrese (ja saimnieciskā darījuma dalībnieks saskaņā ar likumu nav jāreģistrē), bet, ja saimnieciskā darījuma dalībnieks ir fiziskā persona, — jānorāda vārds un uzvārds, personas kods (ja personai tāds piešķirts), personas norādītā adrese vai, ja tāda nav norādīta, deklarētās dzīvesvietas adrese.

Tātad, lai rēķinu varētu izmantot kā attaisnojuma dokumentu ierakstu veikšanai grāmatvedības reģistros, tajā jābūt norādītam arī obligātajam rekvizītam – pakalpojumu saņēmēja – fiziskās personas - personas kodam.

Datu drošība-  darbinieki drīkst izmantot pieejamo informāciju tikai amata pienākumu veikšanai.