Noteikumi

  • Vispārējie lietošanas noteikumi

Saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem sabiedrība ar ierobežotu atbildību Nacional Travel, vienotās reģistrācijas numurs: 40103586730, juridiskā adrese: Āgenskalna iela 22b-45, Rīgā, LV-1046 (turpmāk - Sabiedrība) nodrošina preču un pakalpojumu piedāvāšanu un pārdošanu (t.sk. sadarbības partneru piedāvāto preču vai pakalpojumu reklamēšanu un pārdošanu) savā interneta vietne www.nacionaltravel.lv (turpmāk – Vietne) reģistrētajiem klientiem (turpmāk - Klienti) Sabiedrības rīkoto darījumu ietvaros Vietnē kurā klienti var iegādāties akcijas preci, vai pakalpojumu nopērkot kuponu. 

Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir distances līgums starp Sabiedrību un Klientu.

Klientam ir pienākums rūpīgi izlasīt un iepazīstas ar šiem Noteikumiem pirms tiek veikta reģistrācija un/vai Preču/ Pakalpojumu iegāde.

Pirkt kuponus Vietnē var tikai reģistrēti klienti. Ar savu reģistrāciju Vietnē klients apliecina, ka viņš ir rīcībspējīgs un viņa sniegtās ziņas ir patiesas, precīzas un aktuālas.

Reģistrēšanās Vietnē tiek uzskatīta kā klienta piekrišana šiem noteikumiem, kā arī liecina par to, ka klients ar noteikumiem iepazinies.

Sabiedrībai ir tiesības vienpusējā kārtā mainīt Lietošanas noteikumu nosacījumus, informējot par to klientus Vietnē.  Lietošanas noteikumu izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas brīža Vietnē un tiek piemērotas jebkuram Pasūtījumam, kas ticis veikts pēc publikācijas.

  • Kuponu iegāde, apmaksa un izmantošana

Klients iegādājas no Sabiedrības (t.sk. sadarbības partnera) akcijas preci vai pakalpojumu un saņem izdrukājamu kuponu ar preces vai pakalpojuma aprakstu uz tā norādīto e-pasta adresi pēc pirkuma maksas samaksas. Izdrukāto kuponu klients, ievērojot  tā derīguma termiņu, apmaina pret preci vai pakalpojumu.

Ja klients noteiktajā termiņā neizmanto kuponu, tiek uzskatīts, ka klients atteicas no preces vai pakalpojuma saņemšanas.

Pirkuma maksas samaksu klients veic ar pārskaitījumu uz Sabiedrības kontu. Sniedzot sabiedrībai Klienta kredītkartes/debetkartes datus. Pirkuma maksa uzskatāma par saņemtu ar brīdi, kad tikusi ieskaitīta Sabiedrības kontā.

Gadījumā, ja konkrētajai akcijai noteikts minimālais pircēju skaits, lai tā stātos spēkā klienti, kas apmaksājuši pirkumu, saņem kuponu pēc minimālo pircēju skaita sasniegšanas. Ja tomēr līdz akcijas beigām šīs skaits nebija sasniegts pirkuma maksas samaksa tiek atgriezta klientam no 5 līdz 30 darba dienu laikā.

  • Atteikuma tiesības

Ja kupons nebija izmantots, tad 14 (četrpadsmit) dienu laikā no kupona iegādes dienas klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties no tā iegādes. Lai izmantotu kupona atteikuma tiesības, Klientam ir jāuzraksta atteikums un kopā ar kuponu jānosūta uz Sabiedrības norādīto e-pastu nacionaltravel@inbox.lv. (Kupona atteikuma veidlapa Nr.1).

Pēc minētā atteikuma saņemšanas Sabiedrība nodrošina pirkuma maksas samaksas atgriešanu klientam 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā.

Pēc minētā atteikuma saņemšanas Sabiedrība ietur 30 % (trīsdesmit procentus) no kopējās iemaksātās naudas summas.

Klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma par preces vai pakalpojuma iegādi, kas noslēgti, izmantojot kuponu. Preces atteikuma tiesību termiņš ir 14 (četrpadsmit) dienas no Preces saņemšanas dienas, Pakalpojuma atteikuma tiesību termiņš ir 14 (četrpadsmit)  dienas no pakalpojuma pasūtīšanas dienas, proti, no kupona iegādes dienas. Atteikuma tiesības uz pakalpojumu nav izmantojamas, ja atteikuma tiesību termiņā ir uzsākta pakalpojuma sniegšana. Lai izmantotu preces vai pakalpojuma atteikuma tiesības, klientam ir jāuzraksta atteikums un kopā ar iegādāto preci jānosūta vai jāatnes uz preces pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja, juridisko adresi. (preces vai pakalpojuma atteikuma veidlapa Nr.2). Ja ceļojums ir garantēts nauda netiek atgriezta ietur 100%.

Pārdevējam ir pienākums atmaksāt klientam pirkuma maksas samaksu, ja atteikums no preces vai pakalpojuma iegādes izdarīts minētajā termiņā un nepastāv nekādi šķēršļi pirkuma maksas pilnai vai daļējai atgriešanai.

Klientam izmantojot minētās atteikuma tiesības jāatceras, ka viņš ir atbildīgs par Preces vērtības un kvalitātes samazināšanos, kā arī par tādu Preces lietošanu, kura neatbilst normālai, vai par Preces uzglabāšanas / kopšanas noteikumu neievērošanu.

Klients nav tiesīgs izmantot Atteikuma tiesības Akcijām, kurās noteiktais Kupona derīguma termiņš beidzas ātrāk par 14 dienām, skaitot no šī Līguma noslēgšanas brīža.

  • Atbildība, tiesības un pienākumi

Iegādājoties preci vai pakalpojumu Vietnē klients pieņem šos lietošanas noteikumus un konkrētas akcijas nosacījumus. Klients ir atbildīgs par sniegto personas datu patiesumu un par pirkuma maksas kārtīgo samaksu, kā arī par kupona saglabāšanu un ar to saistīto informāciju nodošanu trešajam personām.

Klients ir pilnībā atbildīgs par Pirkuma maksas apmaksai izmantoto norēķinu kontu, kredītkaršu/debetkaršu izmantošanas tiesiskumu. Ja Klients Pirkuma maksas apmaksai izmanto citas personas norēķinu kontu, kredītkarti vai debetkarti, Klients apliecina, ka tam ir visas tiesības un nepieciešamais pilnvarojums šādu darbību veikšanai.

Sabiedrība un Pārdevējs neatbild par pazaudētu vai nozagtu  kuponu, vai kupona numuru un tā rezultātā Klientam nodarītajiem zaudējumiem.

Sabiedrībai ir tiesības aizbloķēt vai dzēst klienta reģistrāciju, ja klients neievēro lietošanas noteikumu nosacījumus vai akcijas nosacījumus.

Sabiedrībai ir tiesības apturēt partnera preces vai pakalpojuma reklāmu Vietnē, ja partneris nepilda attiecībā uz šo preci vai pakalpojumu Vietnē vai kuponā norādītos noteikumus. Gadījumā, ja rodas problēmas ar Vietnes pakalpojuma lietošanu, apmaksu vai kupona realizēšanu, klientam nekavējoties jāpaziņo par to Sabiedrībai.

Pārdevējs atbild par Vietnē iesniegto viņa preces vai pakalpojuma aprakstu patiesumu, kā arī par šīs preces vai pakalpojuma pieejamību un kvalitāti. Gadījumā, ja Pārdevējs nav izpildījis kuponā aprakstītos noteikumus attiecībā uz savu preci vai pakalpojumu viņam jāatmaksā klientam pirkuma maksas samaksu.

  • Klienta datu aizsardzība un apstrāde

Visi Portālā ievadītie Lietotāja dati un personas kodi tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Reģistrējoties Portālā vai lietojot Portālu. Lietotājs izsaka piekrišanu, ka Sabiedrība veic attiecīgo Lietotāja personas datu un personas kodu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē.

Lietotāju personas datus un personas kodu apstrādes mērķis - Kuponu iegāde un apmaiņa pret Pakalpojumu. Lietotāju personas datu un personas kodu apstrādes pamats - Fizisko personu datu aizsardzības likums 7. pants 1. punkts un 13.1 pants 2. punkts.

Sabiedrībai ir tiesības ar e-pasta starpniecību informēt Lietotājus par dažāda veida ar Portālu saistītām aktualitātēm.

Lietotājam ir tiesības pašam pievienot, labot vai dzēst savā profilā norādītos datus.

Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot portālu, lietotājs apliecina ka ir informēts un piekrīt savu personu datu nodošanai operatoram, kas Sabiedrības vārdā nodrošina pakalpojuma izpildi ( attiecīgajam Pakalpojuma sniedzējam, kurš nodrošina Kupona apmaiņu pret Pakalpojumu).

  • Drošības Garantijas  

Nacional Travel piedāvāto ceļojumus un tūrisma pakalpojumus nodrošina tūrisma operatori un tūrisma pakalpojumu sniedzēji. Visi tūrisma operatori, kas nodrošina piedāvātos kompleksos tūrisma pakalpojumus, ir apdrošināti - to maksātnespējas gadījumā klientiem iemaksāto naudu vismaz 28500 EUR apmērā klientiem atgriež apdrošināšanas kompānija.
Informācija par katru tūrisma operatoru, vai ir veicis Klientu iemaksātas naudas apdrošināšanu var apskatīt Latvijas Ekonomikas Ministrijas mājas lapā; http://tato.em.gov.lv/

  • Citi noteikumi

Visus strīdus Puses mēģina risināt sarunu ceļā. Ja Puses strīdu nespēj atrisināt sarunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpības vai prasība tiks izšķirti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Savas pretenzijas vai sūdzības klients var sūtīt uz  Sabiedrības juridisko adresi noradot savu vārdu, uzvārdu, kupona datumu un numuru, un aprakstot pretenzijas būtību.

Uz saņemto pretenziju Sabiedrība atbildes 10 (desmit) darba dienu laikā no tās saņemšanas.  Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā, latviešu valodā.

 

  • Ceļojuma pakalpojuma noteikumi

Pamat tiesības saskaņā ar Tūrisma likumu un Ministru kabineta 2018.gada.26.jūnija noteikumiem Nr.380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem";

Ceļotājs pirms kompleksa tūrisma pakalpojuma līguma noslēgšanas saņem visu būtisko informāciju par komplekso tūrisma pakalpojumu;

Vienmēr ir vismaz viens tūrisma pakalpojuma sniedzējs, kurš ir atbildīgs par to, lai visi līgumā ietvertie tūrisma pakalpojumi tiktu sniegti pienācīgi;

Ceļotājam izsniedz tālruņa numuru saziņai ārkārtas gadījumos vai informāciju par kontaktpunktu, kurā viņš var sazināties ar tūrisma operatoru vai tūrisma aģentu;

Ceļotājs, par to paziņojot saprātīgā termiņā, var nodot komplekso tūrisma pakalpojumu citai personai (par to var paredzēt pienākumu segt papildu izmaksas 100 EUR apmēra par katara ceļotāja maiņu, ja līdz izbraukšanai palīcis mazāk par 7 dienām );

Kompleksā tūrisma pakalpojuma cenu var palielināt tikai tad, ja pieaug noteiktas izmaksas (piemēram, degvielas cenas, ceļa nodokļi, transporta īres izmaksas) un ja tas ir skaidri paredzēts kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā, un jeb kurā gadījumā ne vēlāk kā 20 dienas pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma. Ja cenas palielinājums pārsniedz 8% no kompleksā tūrisma pakalpojuma cenas, ceļotājs var izbeigt līgumu. Ja tūrisma operators sev patur tiesības pa lielināt cenu, ceļotājam ir tiesības uz cenas samazinājumu, ja samazinās attiecīgās izmaksas;

Ceļotājs var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, nemaksājot ne kādu izbeigšanas maksu, un saņemt veikto maksājumu pilnu atmaksu, ja ievērojami tiek mainīts jebkurš no kompleksā tūrisma pakalpojuma būtiskajiem elementiem, izņemot cenu. Ja pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma par komplekso tūrisma pakalpojumu atbildīgais tūrisma pakalpojumu sniedzējs atceļ komplekso tūrisma pakalpojumu, ceļotājam ir tiesības saņemt atmaksu un attiecīgā gadījumā kompensāciju;

Ceļotājs ārkārtas gadījumos pirms kompleksā pakalpojuma sākuma var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, nemaksājot nekādu izbeigšanas maksu, piemēram, ja galamērķa vietā pastāv nopietnas drošības problēmas, kuras, vis ticamāk, ietekmētu komplekso tūrisma pakalpojumu;

Ceļotājs jebkurā laikā pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma var izbeigt līgumu, samaksājot samērīgu un pamatojamu izbeigšanas maksu;

Līgum sods;

30% no Ceļojuma kopējas cenas – no pirmās samaksas dienas līdz 40 dienām pirms izbraukšanas

50% no Ceļojuma kopējas cenas – no 40 līdz 20 dienām pirms izbraukšanas

100% no Ceļojuma kopējas cenas – ja līdz izbraukšanai palīcis mazāk par 20 dienām vai garantēts ceļojums.

Ja pēc kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma  nozīmīgus kompleksā tūrisma pakalpojuma elementus nevar sniegt tā, kā paredz vienošanās, bez papildu maksas jā piedāvā ceļotājam atbilstoši alternatīvi risinājumi. Ceļotājs var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, nemaksājot izbeigšanas maksu, ja pakalpojumi netiek sniegti saskaņā ar līgumu un tas būtiski ietekmē kompleksā tūrisma pakalpojuma izpildi, un tūrisma operators ne novērš problēmu;

 Ceļotājam ir tiesības uz cenas samazinājumu vai kompensāciju par zaudējumiem, ja tūrisma pakalpojumi ne tiek sniegti vai tiek sniegti ne atbilstoši;

Ja tūrisma operators savu likviditātes problēmu dēļ daļēji vai pilnībā ne spēj pildīt savas saistības, ceļotāja veiktie maksājumi tiek atmaksāti. Ja tūrisma operators pēc kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma savu likviditātes problēmu dēļ daļēji vai pilnībā nespēj pildīt savas saistības un transports ir iekļauts kompleksajā tūrisma pakalpojumā, tiek nodrošināta ceļotāja repatriācija.